Bilety

Bilety już w sprzedaży! W opisie każdego spektaklu znajdziecie możliwość kliknięcia w zakup biletów: TUTAJ.

Bilety są do nabycia:

Impart | Media Markt | Saturn | Empik | dialogfestival.pl | impart.art.pl | eventim.pl

Kasa Impart w dniu dzisiejszym (19.10) będzie czynna do godz. 15.00.

Po ustaleniu z kasą biletową, przelewów można dokonywać na adres:

Biuro Festiwalowe Impart 2016
ul. Świdnicka 8 B
50-067 Wrocław

numer konta:
06 1020 5226 0000 6802 0526 9297
w tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska, na które była dokonana rezerwacja oraz tytułu koncertu/spektaklu.

Po opłaceniu bilety będą do odbioru w kasie biletowej przed spektaklem/koncertem .

 

Regulamin zakupu biletów obowiązuje od dnia 5.02.2016

Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną www.impart.art.pl. Jest on dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827).Właścicielem i administratorem sklepu jest:

Biuro Festiwalowe Impart 2016

Adres:
ul. Świdnicka 8 B, 50-067 Wrocław

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:
ul. Świdnicka 8 B, 50-067 Wrocław

Kontakt:
tel. +48 71 712 75 75
e-mail: sekretariat.barbara@wroclaw2016.pl

Dane rejestrowe – rejestr i numer:  Biuro Festiwalowe Impart 2016 wpisane jest do wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 37/2012,
NIP: 8992736581, REGON 021907583,
Numer rachunku bankowego: 06 1020 5226 0000 6802 0526 9297

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem ZAMÓWIENIA do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.
I. Definicje
1. SKLEP INTERNETOWY – oznacza, sklep internetowy działający pod domeną: www.impart.art.pl prowadzony przez Biuro Festiwalowe Impart 2016.
2. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827).
3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)
4. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław – umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.impart.art.pl
5. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
6. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – KODEKS CYWILNY Art.221.
7. BILET – bilet oferowany do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży BILETU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY

 

II. Postanowienia ogólne

1. Każdy Klient zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakupem BILETÓW za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
2. Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy przez stronę www SKLEPU INTERNETOWEGO usługę przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA BILETÓW w sklepie internetowym.
3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza ZAMÓWIENIA zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania ZAMÓWIENIA – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania ZAMÓWIENIA lub anulowania ZAMÓWIENIA.
5. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
8. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544) sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego ., Na prośbę KLIENTA przy zakupie BILETÓW wystawiana jest faktura. Faktura jest generowana automatycznie oraz wysyłana na adres e-mail KLIENTA podany w ZAMÓWIENIU.
10. ZAMÓWIENIE można składać tylko drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez STRONĘ www SKLEPU INTERNETOWEGO.
11. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o BILETACH znajdujące się na stronie www SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba BILETÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione BLETÓW, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
13. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II. Zakup biletów

1. KLIENT składając ZAMÓWIENIE w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez zaznaczenie opcji „kupuję i płacę” zobowiązuje się do zapłaty za BILETY w drodze przedpłaty na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków
2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
3. ZAMÓWIENIE drogą elektroniczną na dostępne BILETY można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
4. System sprzedaży umożliwia KLIENTOWI jednorazowo zakup maksymalnie 10 BILETÓW na jedno wydarzenie.
5. W sprawie sprzedaży BILETÓW dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży tel. 71/71 27 100 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
6. W przypadku jeżeli cena nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia ZAMÓWIENIA – zostanie ono anulowane.
7. BILETY pozostają własnością SPRZEDAWCY do czasu odnotowania przez niego potwierdzenia dokonania zapłaty przez KLIENTA.
8. Po otrzymaniu ZAMÓWIENIA i potwierdzeniu dostępności BILETU SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie ZAMÓWIENIA i przystępuje do jego realizacji.
9. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację ZAMÓWIENIA formułą: „Kupuję i płacę”
10. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić
11. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
12. Sprzedaż biletów w SKLEPIE INERNTOWYM kończy się na 24 godziny przed  rozpoczęciem  danego wydarzenia. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie biletowej BF Impart 2016.
13. KLIENT kupując BILET akceptuje regulamin obiektu na którym dobywa się wydarzenie.
14. Wejście na widownię możliwe jest wyłącznie poprzez okazanie obsłudze wydrukowanego biletu w formacie A4, zawierającego unikatowy kod, nadawany przy zakupie biletu lub wiadomości sms oraz biletu w formie elektronicznej na tablecie lub telefonie.
15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostepnienia Biletu osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w sali kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

III. CENY I WYSYŁKA BILETÓW
1. Podane w ofercie sklepu ceny BILETÓW są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2. Podane ceny i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
3. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom. Uprawnienia do korzystania z ulgi sprawdzane są przed wejściem na wydarzenie.
4. Zniżki dla posiadaczy kart URBANCARD Premium przyznawane są wyłącznie w kasie Organizatora. Nie ma możliwości zakupu biletu z taką zniżką w systemie on-line.
5. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia ZAMÓWIENIA.
6. Wysyłka BILETÓW odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez KLIENTA w zamówieniu. Każdy BILET zawiera unikatowy kod, nadawany mu przy zakupie.

III. Zwrot biletów

Zwrot i wymiana biletów możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez jego Organizatora. Zwrot i wymiana biletów możliwa jest wyłącznie na podstawie numeru zamówienia oraz potwierdzenia dokonania płatności.

 

IV. Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z art. 38 pkt 12 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA, z uwagi na fakt, że bilety każdorazowo uprawniają do uczestnictwa w oznaczonej co do daty imprezy kulturalnej lub rozrywkowej KONSUMENTOWI zawierającemu UMOWĘ SPRZEDAŻY nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

V Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania UMOWY SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji ZAMÓWIENIA i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
2. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Świdnicka 8 B, 50-067 Wrocław, REGON: 021907583, NIP 8992736581
3. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie „kontrahenci sklepu internetowego – bilety „
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
5. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed złożeniem ZAMÓWIENIA.
6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
a. nazwisko i imię;
b. adres;
c. adres e-mail;
d. numer telefonu kontaktowego.

V. Reklamacje

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i SKLEPU INTERNTEOWEGO, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bow@impart.art.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres KLIENTA, numer zamówienia jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa,
4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
6. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny