Bilety

Bilety w sprzedaży! W opisie każdego spektaklu znajdziecie możliwość kliknięcia w zakup biletów: TUTAJ.

Bilety są do nabycia:

 Barbara | Impart (stacjonarnie)
dialogfestival.pl | eventim.pl

Regulamin zakupu biletów obowiązuje od dnia 1.01.2021

Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną www.strefakultury.pl. Jest on dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827).Właścicielem i administratorem sklepu jest:

Adres:

Strefa Kultury Wrocław

ul. Świdnicka 8 B, 50-067 Wrocław

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

ul. Świdnicka 8 B, 50-067 Wrocław Kontakt:

tel. +48 71 712 75 75

e-mail: sekretariat.barbara@strefakultury.pl

Dane rejestrowe – rejestr i numer: wpisane do Rejestru Instytucji Kultury przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 37/2012,

I. Definicje

NIP: 8992736581, REGON 021907583,
Numer rachunku bankowego: 06 1020 5226 0000 6802 0526 9297

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem ZAMÓWIENIA do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

 1. SKLEP INTERNETOWY -oznacza, sklep internetowy działający pod domeną: www.strefakultury.pl prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław.
 2. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827).
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)
 4. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław – umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.strefakultury.pl
 5. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – KODEKS CYWILNY Art.221, przy czym postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące praw konsumentów, w tym ustawowego prawa do odstąpienia od umowy praw z tytułu rękojmi dotyczątakżePrzedsiębiorcy–konsumenta,rozumianegojako osobafizycznaprowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

01.01.2021 roku..

 1. BILET – bilet oferowany do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

9. UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży BILETU zawierana na odległość za

pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia

UMOWY SPRZEDAŻY

Gospodarczej, w odniesieniu do umów zawieranych przez te osoby począwszy od dnia

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Klient zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakupem BILETÓW za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 2. Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy przez stronę www SKLEPU INTERNETOWEGO usługę przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA BILETÓW w sklepie internetowym.
 3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniaZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza ZAMÓWIENIA zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania ZAMÓWIENIA – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania ZAMÓWIENIA lub anulowania ZAMÓWIENIA.
 5. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
 1. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544) sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego ., Na prośbę KLIENTA przy zakupie BILETÓW wystawiana jest faktura. Faktura jest generowana automatycznie oraz wysyłana na adres e-mail KLIENTA podany w ZAMÓWIENIU.
 3. ZAMÓWIENIE można składać tylko drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez

STRONĘ www SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o BILETACH znajdujące się nastronie www SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71Kodeksu Cywilnego.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba BILETÓW irealizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione BLETÓW, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

13. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Zakup biletów

 1. KLIENT składając ZAMÓWIENIE w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez zaznaczenie opcji „kupuję i płacę” zobowiązuje się do zapłaty za BILETY w drodze przedpłaty na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków
 2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. ZAMÓWIENIE drogą elektroniczną na dostępne BILETY można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. System sprzedaży umożliwia KLIENTOWI jednorazowo zakup maksymalnie 10 BILETÓW na jedno wydarzenie.
 5. W sprawie sprzedaży BILETÓW dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży tel. 71/71 27 100 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 6. W przypadku jeżeli cena nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia ZAMÓWIENIA – zostanie ono anulowane.
 7. BILETY pozostają własnością SPRZEDAWCY do czasu odnotowania przez niego potwierdzenia dokonania zapłaty przez KLIENTA.
 8. Po otrzymaniu ZAMÓWIENIA i potwierdzeniu dostępności BILETU SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie ZAMÓWIENIA i przystępuje do jego realizacji.
 9. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację ZAMÓWIENIA formułą: „Kupuję i płacę”
 10. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić
 11. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
 12. Sprzedaż biletów w SKLEPIE INERNTOWYM kończy się na 24 godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie biletowej .
 13. KLIENT kupując BILET akceptuje regulamin obiektu na którym dobywa się wydarzenie.
 14. Wejście na widownię możliwe jest wyłącznie poprzez okazanie obsłudze wydrukowanego biletu w formacie A4, zawierającego unikatowy kod, nadawany przy zakupie biletu lub wiadomościsms oraz biletu w formie elektronicznej na tablecie lub telefonie.
 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jestdrukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostepnienia Biletu osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w sali kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

III. CENY I WYSYŁKA BILETÓW

 1. Podane w ofercie sklepu ceny BILETÓW są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
 3. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom. Uprawnienia do korzystania z ulgi sprawdzane są przed wejściem na wydarzenie.

4. Zniżki dla posiadaczy kart URBANCARD Premium przyznawane są wyłącznie w kasie Organizatora. Nie ma możliwości zakupu biletu z taką zniżką w systemie on-line.

III. Zwrot biletów

Zwrot i wymiana biletów możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez jego Organizatora. Zwrot i wymiana biletów możliwa jest wyłącznie na podstawie numeru zamówienia oraz potwierdzenia dokonania płatności.

IV. Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z art. 38 pkt 12 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA, z uwagi na fakt, że bilety każdorazowo uprawniają do uczestnictwa w oznaczonej co do daty imprezy kulturalnej lub rozrywkowej KONSUMENTOWI zawierającemu UMOWĘ SPRZEDAŻY nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

V Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane przez KLIENTÓW podczas procesu składania zamówienia służą i będą przetwarzane przez USŁUGODAWCĘ wyłącznie celu ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania UMOWY SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji ZAMÓWIENIA (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), na czas niezbędny do jego realizacji, a po wykonaniu umowy w celu i na czas nie dłuższy niż okres, w jakim USŁUGODAWCA zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego umowy lub zamówienia w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.
 3. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KLIENTA:a.nazwisko i imię;
  b.adres;
  c.adres e-mail;
  d.numer telefonu kontaktowe

4. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, zbieranych za

pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest: Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 (zwana dalej: SKW lub Administrator). Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, lub podmiotów działających na jej zlecenie, realizujących zamówenie/umowę

 1. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia ZAMÓWIENIA.
 2. Wysyłka BILETÓW odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez KLIENTAw zamówieniu. Każdy BILET zawiera unikatowy kod, nadawany mu przy zakupie.
 1. USŁUGODAWCA w ramach realizacji celu przetwarzania wskazanego w punkcie 1. może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji umów i zamówień. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz USŁUGODAWCY.
 2. KLIENTOWI przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody klienta prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Z przysługujących mu wobec Administratora danych uprawnień KLIENT może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71 712 75 75. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www. strefakultury.pl
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI

V. Reklamacje

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i SKLEPU INTERNTEOWEGO, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bow@strefakultury.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres KLIENTA, numer zamówienia jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa,
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 1. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawieustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 2. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.