Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog

Strefa Kultury Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona spełnia większość wymagań WCAG 2.1 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:
 • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
 • strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
 • możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Wyłączenia

 • Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Bandurowska.
 • E-mail: anna.bandurowska@strefakultury.pl
 • Telefon: 502 824 408

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Strefa Kultury Wrocław
 • Adres: ul. Ruska 46A wejście B lok. 203
  50-079 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@strefakultury.pl
 • Telefon: 71 712 75 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do budynku Strefy Kultury Wrocław przy ul. Świdnickiej 8B we Wrocławiu prowadzi ogólnodostępne wejście od ul. Świdnickiej przez szklane drzwi o szerokości 100 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Do dyspozycji gości jest także wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego przez szklane drzwi o szerokości 90 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Liczba stopni do pokonania wynosi zero. Liczba stopni przed wejściem głównym wynosi cztery, za wejściem zero. W budynku nie ma obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla dla gości pomieszczeń. Na parterze znajdują się punkt informacyjny, toaleta dla osób niepełnosprawnych, kawiarnia, sala konferencyjna oraz biura. Na poziomy -1 (sala warsztatowa) oraz +1 (sekretariat i biura) można dostać się windą osobową lub schodami kamiennymi. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Z racji na to, że wejście do budynku Strefy Kultury Wrocław przyp. ul. Świdnickiej 8B jest na poziomie chodnika, nie ma potrzeby stosowania pochylni. Pomieszczenie jest przystosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ulicy Szewskiej, naprzeciwko sklepu Kameleon, ok. 160 m od budynku Strefy Kultury Wrocław.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dane na podstawie audytu Fundacji TUS.