Klątwa – informacje praktyczne

Zapraszamy na spektakl „Klątwa” 19 października o godz. 21:00 w Imparcie przy ul. Mazowieckiej 17! Prosimy o obecność w teatrze minimum 60 minut przed spektaklem, wejście do teatru i sprawdzanie biletów rozpocznie się już o godz. 19:30. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane. Pokaz spektaklu finansowany jest ze środków pozabudżetowych

Regulamin uczestnictwa w spektaklu „ KLĄTWA” w dniu 19 października 2017 na terenie Impartu przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu:

Spektakl przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Zawiera sceny odnoszące się do zachowań seksualnych i przemocy, a także tematyki religijnej, które pomimo ich satyrycznego charakteru mogą być uznane za kontrowersyjne. Wszelkie sceny przedstawione w spektaklu są odzwierciedleniem wyłącznie wizji artystycznej. W spektaklu wykorzystywane są również głośna muzyka i efekt stroboskopowy (światło pulsujące z dużą częstotliwością). Osoby wrażliwe na ten rodzaj oświetlenia prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

1. Widzowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie BF Impart 2016 przy ul. Mazowieckiej 17.
3. Wejście na spektakl od godziny 19.30.
4. Przed wejściem do obiektu widzowie zostaną sprawdzeni pod kątem bezpieczeństwa przez licencjonowane służby ochrony.
5. Wstęp na widownię Impartu jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
6. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na teren obiektu. Osobom spóźnionym, nie wpuszczonym na widownię nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanego biletu.
7. W przypadku biletów zakupionych on-line Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na salę w przypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na Wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
9. Na teren obiektu nie zostaną wpuszczone osoby nietrzeźwe oraz pod widocznym działaniem środków odurzających.
10. Na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie obowiązuje absolutny zakaz używania otwartego ognia, rac świetlnych oraz wszelkich innych urządzeń miotających płomienie lub mogących spowodować pożar, a także urządzeń laserowych.
11. W sytuacji ogłoszenia alarmu i konieczności ewakuacji z miejsca wydarzenia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników Obsługi BF Impart 2016 i pracowników ochrony.
12. Spektakl przeznaczony jest wyłącznie dla widzów pełnoletnich. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu osobie nieletniej.
13. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się wydarzenia w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu BF Impart 2016.
14. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane przez uczestnika wydarzenia obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia, a przypadki niszczenia lub uszkodzenia mienia będą zgłaszane Policji.
15.W spektaklu wykorzystywane są również głośna muzyka i efekt stroboskopowy (światło pulsujące z dużą częstotliwością). Osoby wrażliwe na ten rodzaj oświetlenia prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
16. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.
17. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
18. Na teren obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
19. Szatnia jest obowiązkowa, osoby z większymi bagażami zostaną poproszone o zostawienie ich w szatni.
20. Podczas spektaklu zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Organizatora. Osoby używające urządzeń nagrywających mogą zostać wyproszone z Sali. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) .